Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 64 >~

't Is 'er verre af, mijn' Waardfte , dat ik van a verdere , om dit alles, welk ik , als een eerlijk man, voor waarheid houde , enkel op mijn vaderlijk woord te gelooven. Neen, mijn Kind! Uw eigen verftand zal u, zo ik hoop, overtuigen, wanneer gij verder met mij het oog wilt vestigen op een vierde middel, welk ik mij, ter verbetering van uwen toekomftigen ftaat, verpligt oordeele, u met den meeften ernst aantebevelen. 't Is het volgende:

Beijver u, en wel, tegenwoordig , in de jaaren uwer voorbereiding, om de eigenlijke vrouwelijke verdienfte te verkrijgen, ten einde eenmaal den kring uwer werkzaamheid, als Echtgenoote, huishoudende Vrouw en als Moeder , waardiglijk te kunnen vervullen , en u daardoor niet flechts van de hoogachting, maar ook van de dankbaarheid en liefde, van uwen Echtvriend met grond te kunnen verzekeren ! — Eene gewigtige les, mijn' Dochter ; maar eene les, welker inachtneming, u , allerzekerst, voor duizende, anderszins onvermijdelijke, gevaaren zal

behoeden , en welker verzuim daartegen hoe

groot en fchitterende ook uwe overige bekwaamheden en hoedanigheden mogen wezen — u de minachting aller verftandigen , de verachting van uwen Huwelijksvriend , en eene onafmeetlijke reeks van kommernisfen en bezwaaren, buiten allen twijfel, zal op den hals laaden. — Laat ik dit een en ander wat nader ontwikkelen.

Waar-

Sluiten