Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 473 )-

deren met voordacht bedekt en ten uiterften geheim had ingericht. Oefent hij zijnen waarnemenden geest en zijn oordeel in zijn eigen land of ftad, dan zal hij geenszins gevaar loopen, om zijne jammerlijke onkunde op duizenderleie wijzen te boeten. Heeft hij de gevolgen leeren nagaan, welken uit zekere Staatkundige inrichtingen voordvloeien, dan zal hij ook in ftaat zijn, om de oorzaaksn van zoortgelijke of ftrijdige uitwerkzelen, in een ander land, naauwkeurig te toetzen. Hij zal zich niet ligt door een eenzijdig oordeel laten verrasfchen, omdat hij zich genoegzaam heeft in ftaat gefteld, om zorgvuldig optemerken, hoe de fpil, die s'menfchen geest ln beweging brengt, door een zamengefteld maakzel van onderfcheiden raderen, welken op duizenderleie wijzen in elkander pasfen, gedreeven wordt. Hij zal, bovenal, zijn Vaderland van deszelfs goede en zwakke zijde fchatten, en dus zich zeiven tegen het gewoone vooroordeel der meeste Reizigers leeren behoeden, om de vreemde Natie, welke hij bezoekt, in alle opzichten oneindig voortreflijker te achten, of wel zijn eigen land dwaaslijk te verheffen , in gevallen, waarin het waarlijk verdiende gelaakt te worden. Hoe dikwerf bewondert men in een vreemd gewest een kunstwerk, welk men in zijn eigen vaderland veel volkomener zoude vinden, en hoe vaak fpot men over vaderlandfche inrichtingen, aan welken men elders eenen uitbundigen lof zoude toezwaaien? De Reiziger, die zien vooraf door oefening befchaafd heeft, zal ook op alle plaatfen, welden hij bezoekt, eene veel eerwaardiger rol fpeelen,

♦ en

Sluiten