Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4=3 >~

Aüe deze aanmerkingen zijn gegrond, wanneer men onze aangenaame en onaangenaame gewaarwordingen oppervlakkig befchouwt; maar, hoe naauwkeuriger men dezelven ontleedt, des te beter ontdekt men , dat zij elkander niet kunnen ontbeeren. Hef aangenaame wordt altijd door deszeifs tegengefteide in waardij verhoogd, en het grootfte geluk vermoeit ons fchierlijk , wanneer zich daaronder geene kleene wederwaardigheden mengen , die deszeifs genot fmaaklijker maaken. Dit is eene inrichting der Natuur , en het is eene weldaad voor ons, wanneer wij daardoor, midden onder de genieting, een weinig geplaagd worden : wij gevoelen onze gezondheid beter, wanneer dezelve zomtijds door kleene onpashjkheden wordt afgebroken , en het beftendige gevaar, van onze gelukzaligheid te verliezen , zet onze begeerten aan , om dezelve met des te meer zorgvuldigheid te bewaaren. De onrust zelve , met welke onze wenfchen het genot te gemoet ijlen, is eene zoort van vermaak , gelijk iedereen hiervan , door eigen ondervinding , kan overtuigd worden , wanneer hij ooit eenig oogmerk met vuur vervolgd heeft. De Hoop is een voorfmaak der vreugde , welke wij ons van de vervulling onzer begeerte belooven. De betoveringen der verbeeldingskracht, welke ons het voorwerp , waarnaar wij ftreeven , in het fchoonfte licht vertoonen ; de werkzaamheid , die door het verlangen bij ons ontftaat , verfchaft ons zekerlijk zeer aangenaame gewaarwordingen , welke de onrust fmaaklijk maaken , en, offchoon het verftand , dikwijls naderhand , onze vreugde

ftoort,

Sluiten