Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C =15 >-

tuurlijke Schepping, is alles ook in de zedenlijke waereld aaneengefchakeld. Hoe dieper ons verftand indringt in de oneindige zamenweeving van daaden en derzelver gevolgen , zooveel te fterker gevoelt het hart zijne verplichting , om zijne driften en neigingen, overeenkomftig met dat inzicht, tebeftuuren.

4.) Dan , het is den mensch vergund , nog hooger de beweegredenen tot zijne welwillendheid te zoeken. Door zijn verlicht verftand, kan hij de eigenfchappen en bedoelingen van het Hoogfte Wezen , weik ons allen tot geluk fchiep , leeren kennen , en dus, uit godsdienftige beginzelen, zijne edelfte driften heiligen en verfterken. God is de liefhebbende Vader van alle menfchen; in deze betrekking zijn wij allen Broeders, tot gelijke hoop, tot gelijke zaligheid beftemd ; door onderlinge liefde en wederkeerige hulp, zijn wij allen vatbaar voor die hooger volmaaktheid , waarvoor Hij ons fchiep i dan alleen , wanneer wij Zijne bedoeling tot algemeen geluk mede getrouw helpen bevorderen, zijn wij Zijne goedkeuring en gunst waardig ; dan alleen , Zijn wij Hem gelijkvormig, Zijne Kinderen, Geen mensch , uit welken ftand of natie hij zijn mag, is dus van mijne liefde uitgefloten; en hoe meer ik mijn hart verwijde, hoe meer plaats ik in mijn welwillend hart vergun aan enkele menfcnen, gezinnen , fteden , landen en volken , hoe uitgebreider hetzelve^waarlijk tot hun geluk werkzaam is , zooveel te Volkomener vervul ik het grootfte gebod van God , het gebod der liefde. Welke verhevene waarP 3 he*

Sluiten