is toegevoegd aan je favorieten.

Hans komt door zyn domheid voord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOMHEID VOORD. 249

laatenheid , alleenlyk , dat hy , na hun affcheid , den weg te rug zou keeren naar N ... en van daar naar B.. .. gaan j verzekerde hem voords van zyn genegenheid , en verzocht hem om de zyne.

De jonge Heer, R. was verheugd zyn' vriend in zulk een goede gefteldheid te zien ; nam den brief voor zyn zuster aan ; omhelsde Augustus nogmaals , en vertrok, t' Huis komende was, Wilhelmina de eerfte die hy zag; hy gaf haar den brief van Augustus, dien zy met een vergenoegd oog aannam en opende :

AUGUSTUS AAN WILHELMINA.

„ Gy hebt gelyk, Mejuffrouw, de ongeluk-

kige moet geea' vriend, moet geene min„ naares hebben. Ik ben een verftootene, en „ wat is dus natuurlyker, dan dat Wilhelmina „ my niet meer zien wil ? ——• Maar ik wil „ myn noodlot, zonder morren , verdraagen; „ ik wil alleenlyk denken, het moet zo zyn: ,, doch dat gy nog voor durft wenden den ver-

laatenen te beminnen , Wilhelmina ! dat ont-

,, eert u. Gy zyt een goed meisje, be-

„ ter dan duizend anderen, maar gy moetniet

weder veinzen, anders zoude ik u onder het Q 5 »$