is toegevoegd aan uw favorieten.

De politieke draaijer. Voorberigt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■925 C 56

DE POLITIEKE

D R A A IJ E R.

VOORB ERIGT.

Veele dingen in de waereld worden van anderen nagevolgd, om dat het zo de Mode is. Dus maaken de Schrijvers Voorberigten, meestal, om niet bij den Lezer in verdenking te komen , als of zij de waereld , of, (het welk in dit geval het zelfde beteekend,) de heerfchende Mode, niet kenden. Op deeze wijze koude ook dit Voorberigt befchouwd worden, indien ik de waare beweegredenen niet wilde bekend maaken. Maar deeze zijn zo eenvouwdig, en zo natuurlijk , dat elk een, al had hij negen en negentig oogen minder, dan Argus, dezelve onmiddellijk zien en begrijpen moet. Een Politieke Draaijer! Welk Monfter 1 Zoude nu de Schrijver zelf voor eenen Politieken Draaijer moeten gehouden worden, om dat hij fchrijft- wat deeze fpreekt ? Ver van daar. Echter is het noodzaaklijk, aan den Lezer eenige opheldering daar omtrend mede te deelen.

Het geval is, in den grond der zaake, dit: hoewel ik niet van de wijsten ben , is echter het fpreekwcord : „ Jan komt door zijn domheid voort," in 't geheel niet toepasfelijk op mij. Een weinig meer of minder , regts of links Hemel ! wat hadde ik een Kaerel kunnen worden ! Maar de onnoozele zuiverheid van ziel , de armzaalige oprechtheid in woorden en daaden — waar toe brengen deeze den man, wiens grootfte

rijkdom in deeze, tegenwoordig niets beteekenende, dingen beftaat?

waar toe? Tot verdriet, bekommering, verdrukking, en .... — Maar genoeg.

Raad , vertroostingen en beloften zijn zeer goede dingen , indien de raad een goed gevolg kan uitwerken , indien de vertroostingen op waare ironden gevestigd zijn, en aan de beloften voldaan word, Btfiten dien is

A al.