Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORISCH

DAGBLAD

VAN

ZEELAND. N°. i.

AAN DEN LEZER»

Dat in iedere Maatfchappy, waar in de Oppermacht des Volks opentlyk wordt erkend en geëerbiedigd, het Volk zelve niet geregeerd maar beftuurd, riiet beheerscht maar vertegenwoordigd wordt, zoodanig dat het geheele Volk die Oppermacht aan eenige met deszelfs vertrouwen vereerde en bekleedde Perfoonen overdraagt, ten einde deze Oppermacht aldus te wyzigen, dat de beheering daar van tot het algemeen en byzonder belang van de onderfcheidene Leden dier Maatfchappy gedye; dat, uit dezen hoofde, zy, die vertegenwoordigd worden, een in den aart der zake gegrond en gewettigd recht hebben, om van tyd tot tyd met de daden en handelingen van A hun,

Sluiten