is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe almanach voor het volk van Nederland, voor den jaare 1788

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I C 7* J

\

ffann verzekeren kon de alles wat in zyn vermogen was te zullenjfianwenden i om de Burgery genoegen te geven , waar voor hy zyn hoofd veil

hadde.

Weinig tyds daar na verfcheenen de Leden van den Grooten Krygsraad , aan het hoofd hebbende de beminde Collonel Goudoever, beflaande deze Commisfie verder in 31 Kapiieinen . 36 Lieutenants en 29 Vaandrigs, nevens de Heeren Sergeanten, gevolgd door eenige Leden der beide Sociëteiten , alles gefchiedende met de uiterfte bedaardheid, de Krygsraad binnen gekomen zynde in Burgemeesters Kamer, prefenteerde de Kapitein Gales een adres, onder anderen inhoudende, (dat de reeds bovengemelde) bezwaren ter ooren der Burgery gekomen zynde, dat 'er eenige Regeerings - Leden geen zwarigheid zouden maken , om den Stem , namentlyk van een Vry Volk hoe billyk voorgedragen, op eene onwettige wyze te fmooren, als mede om de Genoodfchappen en Sociëteiten te vernietigen het Corps van den Rhyngraaf af te .danken, welke zyverzogten in dienst |van deze Pïovincie te houden , en an-