is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkschrift ter huldiging van de oprechte vaderlandsche societeiten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wy Ondergetekende alle Burgew In- en Opgezetenen van *s Gravannage, verklaaren hier meede volkomen te vrede te zyn met de Staats en Erfstadhouderlyke Regering zoo als dezelve door 's Lands ©ctrooyen Privilegiën en Wetten cn wel laastelyk in den Jaaren 1766*. is gevestigdt. ' *

Weshalven wy Ondergetekende voornoemt goedgevonden hebben en verftaan zo als by deeze ook goedvinden en verftaan willen hebben om de Heeren j. C. Bentinck , j. va n der Hoek, j. T. Droc» nat, A. Krevelt, C. va» Diest, A. le Maitre Comz., J. van Heinsbergen en G. Oostérhout, te Committeren zo alsby deeze ook worden Gecommitteert, gelast en gequal inteer om in naame van ons voornoemd 't. zy by wege ;van Requeste of anderfints in 't werk te ftellen zodanige middelen (met 's Lands wetten overeenkomftig) als nodig zullen bordeelen, om ons het gunt in 't voornoemd Declaratoir is vervat te doen erlangen, allerheiligst belovende alles goed te keuren wat gemelde Heeren in onze naamen zullen verzoeken, doen, ofte beloven.

A&um 's Gravochage den 29 May 1787. en volgende dagen.

Aan dc Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.

Geeven zeer eerbiediglyk te kennen de Ondergeteekende Commisfarisfen of Geconftitueerdens

Van eeD Zeer grooc aantal Burgers ca Jagczeeceraca tttc2.cz taanden fn 's tfage.

Dat de Onderget. met het a/krgrievendsp leedweezen voor UWED. Gr. Mog. moeten open/eggen hunne gegronde bekommeringe, wegens den ongelukkigen en akeligen toeftand, waar inne <kt7.'ï, eertyds zoo gezegende, Repubüecq in 't gemeen, en deeze Provincie in het byzonder, door binnenlandfche verdeeldheden ïs gebragt, zodanig, dat, indien daar in niet promptelyk werde voorzien, de totaale ondergang van de Republiecq het onvermydelyk gevo'g daar van zyn zal.

Djt de Onderget. zich by deezen niet zullen begcevcn in een breedvoerige voordragt van den oorfprong van dit onheil, dan dat zy lieden zig gehouden cn verpligt oordeelen, om, met alle reverentie, onder het oog van UWED. Gr. Mog. te moeten brengen, dat zy al den twist, tweefpalt, toome'oozen dwang en .wederregteJyfcheeden beneevens de omkeeringen in de Regeeringe van zommjge Steeden, en de fytelyke ftreraming der vrye deliberatien in andere met de dadelyke ontzetting van Zyne Hoogheid van een gedeefte der exercitie Zyner Erffelyke Waardigheeden , moeten toekennen aan den haat en drift van zommigen, die eene zamenfpanning fchynen gemaakt te hebben, omme, met de wapenen in de band alles om te keeren , en de zoo gelukkige Conftitutie, waar by de Repubüecq in 't algemeen, en deeze Provincie in 't byzonder, zoo zeer in voorfpoed, aanzien en vermogen zyn toegenomen, te vernietigen, ofte hare kragt en esfentie weg te neemen, en die tot bereiking deezer oogmerken , onder den bedriegelyken naam van liefde en yvervoor 't Vaderland, van tyd tot tyd zig, of in trouppen vereenigt, of in Wetgeevende Genoodfchappen cn verbintcnisfen famengevocgd hebbende, de trouwe van UWED. Gr. Mog. hebben verrast en vervolgens by aanhoudenheid niet alleen zig opgeworpen tot Regeerders in de Regeericg, en tot bcvoorregte onderdruk, kers van hunne ftllle Meedeburgers en Ingezeetenen; maar welke zich eindelyk ook tot die ondragelyke laatdunkendheid hebben laten vervoeren, dat zy zig over al als de Majefteit des Lands en als uitbrengers van de ftem des geheelen Volks hebben aangematigd, om boven en behalven de voorfz. ftremming der vrye deliberatien der Regeeringen, en de voorfz. Remotie der aanzienlykfte en eerbiedenswaardigfte Regenten, overal, met eene geweldadige drift, hunne Meede Ingezeetenen ce overheerfchen; de onwettigfte voorftelhngen by alle gelcegendheedcn te doen; den Stadhouder opentlyk en onvoorbeeldclyk te hooncn en te lasteren; en eindelyk zich aan te gorden, om, met verbreeking der heiligfte Banden van de Unie, het territoir van anderen Provinciën, in meer dan eene seleegendheid, tefchenden, en dadeiyk, met verbreekiog der Unie, eene Burgerl-jke Oorlog aan te vangen.

Dat de Onderget. fchrikken om alie de treurige en akelige gevolgen en rampen, hier uit reeds voortgevloeid en nog te verwagtcn, op te haaien: zy vertrouwen dat dezelve overvloedig genoeg aan U. W. É^. Gr. Mog. zullen zyo bekend, en dat dczelven hun wettigen, om eindelyk hunne klagten, bekommeringen en inttantien in derzelver ichoot uit te ftorten, en met alle nadruk aan UW. Ed. Gr. M03. voor te dragen, dat nimmer of ooit de VoorfteJlingen, Requesten, Declaratoiren, of wat het verder zvn mooge, van de voorfz. door drift vervoerde of misleide Meedeburgers cn Ingezeetenen voer de flerome'des Volks kunnen of behooren gehouden te worden: dat een oneindig grooter getal van 's Lands Ingezeetenen, die hoofd voor hoofd 't zeive recht hebben als de gequalificeerdfte onder hun: den leever.digftcn afkeer gevoeld van alle de voorfz. onwettige en alles verwoestende flappen, en volmaakt te vrc< den is met de Cocftitutie van Regeering , zoo als die met het Erf-fladhouderfchap met het Huis van Oranje vereenigt, en in 't byzonder in den Jaare i?66. wettig, unaniem en plegtig is vastgefteld en beéédigd; en die vervolgens, 't zy met eerbied ge. zegd, zonder de grootfte onregtvaardigheid vcor dat verdieDftelyk Huis, en zonder 't aanmerkelykst nadeel voor de Repubüecq niet kan of mag veranderd worden.

Dat