is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTUUR OP ZAAKEN VAN GODSDIENST. 439

dienst de fterkfte teugel zy, om den mensch op het pad der deugd te houden, en daarom in de Staatkunde onontbeerlyk." De achting voor den Godsdienst is toch in elk Land de maatftaf van de zeeden en deugdzaamheid der inwooners van hetzelve. 't Is waar, overal is de Godsdienst van zyne oorfpronglyke waarde afgeweeken, maar dewyl juist naar maate deeze afwyking onder de verfchillende Volkeren grooter of minder groot is, de zeden altyd meer verbasterd, of zuiver zyn, zo. geldt, dunkt my hier weer volkomen de aanmerking van Necker (64), wanneer hy zegt: „ Men zou ongelyk hebben met ons de algemeene verzwakking van den geest van Godsdienst als een bewys voor te werpen, dat die geest in onze dagen zeer weinig invloed op de Zedekunde heeft. Men zou veel eer in aanmerking moeten nemen, hoe krachtig een vermogen niet zyn moet, dat zelfs by de geduurige afneming zyner fterkte, nog toereikende is, om tot de inftandhouding der openbaare orde mede te werken. Men zou gerechtigd zyn te zeggen: Wat is, een geheel niet waardig, indien men zo veel voordeel van een enkel gedeelte ontvangt!"

Maar op welk eene^vyze zal de Overigheid of het Burgerlyk Beftuur nu op het zedelyk gedeelte van den Christelyken Godsdienst., zo als wy het bepaald hebben, invloeien? £er

C«0 <•