is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

190 DE WYSGEERTE NIET NADEELIG VOOR

onderzoeker zyn. Deeze behoeft, ter zyner overtuiginge geen proeven meer, maar hy zal ze daarom niet verachten. Zy waren het welke hem allereerst eigenfchappen in de natuur deeden ontdekken, welke altoos voor zyne befpiegelende naarvorfchingen zouden verborgen gebleeven zyn. Met erkentnis zal hy ze befchouwen, en het zich tot plicht rekenen van dezelve gebruik te maaken by die mingevorderden, welke voor bewyzen,.uit den aart der zaake zelve afgeleid, als nog onvatbaar zyn. En deeze foort van onvatbaarheid fchynt een heerfchend gebrek van het menfchelyk verftand te zyn; en wel byzonder in godsdienftige kundigheden. De zinnelykheid, de driften en het vooroordeel trekken hier de reden van het fpoor, en veroorzaaken, dat dit edele vermogen juist dan het zwakfte wordt, wanneer hét fterkst behoorde te werken. Als 's menfchen geest en hart derwyze ontaard zyn, dat alle infpraaken der natuur verdoofd, alle aandoeningen van zedelykheid gefmoord worden, dan fchieten alle gewoone middelen ter hervorminge te kort, en eene godlyke tusfchenkoms wordt ten hoogften nuttig.

§ 3-

Met de gefchiedenis raadplegende, vinden wy, dat zodanig een beklagenswaardig, verval daadelyk heeft plaats gehad; en 't geen nog meer onze opmerking verdient, deeze duisternis zien wy opgevolgt van een licht, 't geen niet fchemerende aanbreekt, maar op eenmaal alle nevelen wegdryft en zich in vollen luisr

_ ter