is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verbetering van bel Verftand, enz. 307

Werkjes meer oplettenheid kunnen verleenen , en 'er vermaak in vinden.

In de meeste Romans die men heeft , zyn de Hoofd-perfonaadiën lieden van rang en van middelen : zoo men ten nutte van geringe lieden wilde fchryven, zou men dit wat dienen te vermyden ; om dat zy meer belang zouden neemen in de gevallen en handelingen van lieden van hunnen ftaat, als wel in die van Heeren en Dames , gelyk zy het zouden uitdrukken. Het fpreekt van zelf, dat alles zou moeten worden aangewend , wat de deugd beminnelyk , en de ondeugd haatelyk maakte. Al het nieuwe, of het ongemeene fraaije, 't geen verëischt word om te behaagen aanbeden, wier fmaak door het leezen van veele diergelyke werken ten uiterften kiesch is geworden , zou hier zoo zeer niet noodig zyn : ook zouden de ontknoopingen niet altyd gelukkig moeten weezen : dit koestert dikwils fchaadelyke vooröordeelen. In gevallen van rampfpoedige uitkomften, zouden de vertroostingen van den Godsdienst op het krachtigst moeten worden voorgefteld. In andere gelegenheden en omftandigheden , zou men den Godsdienst ook te pasfe kunnen brengen ; men zou dus het gebruik van den Godsdienst in der menfchen bedryven. kunnen doen. opmerken ; want voorzeker word hy maar al te veel befchouwd als een zaak op zich zelve, die

met