is toegevoegd aan je favorieten.

Flora Batava, afgebeeld door en van wegens J. C. Sepp en zoon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAPAVER Argemone.

Ruige Heul.

Hoogduitsch. Der keulenformige Mohn. Engehch. Long roug-headed Poppy.

Nederduitfche Bynaamen. \\Tildc ruige basterd-Heul, Koornroos1 met lange ruige Zaadbollen*

Bloeit Juny en July; 0*

PoLYANDRIA MoNOGYNlA. veelmannige EeNWYVIGE.

Ord. Nat. linn xxvii. Rhoeadece.

Geslagts Kenmerken. Corolla 4-petala , Bloemkrans van 4 Bloembladen. Cal. 2 phyllus, Kelk van twee blaadjes, a. a Capf. i-löcularis, lub ffigmata perfiftente poris dehifcens. Eenhokkige Zaaddoos, welke aan de poriën onder den blyvenden ftempel c. van één berst.

Soortelyke Kenmerken. Foliis multitidis, laciniis margine reflexis, met veel'-gef pleeten Bladen, welker infnydingen, of flippen aan den rand zyn omgeboogen. Capf. clavatis , hispidis, fulcatis , knodsvormige, ruige Zaaddoozen, met fleuren voorzien, b. Caule foliolb multiflore, bladryke, veel-bloemige fleel.

Be Bloembladen zyn onder aan de nagels zwart i Bet Zaad d.

Groeiplaatsen. Op zandige Velden, ook onder het Koorn.

By Pietersbierum en elders in het voormaalig Vriesland , op de Akkers in IIierden by Harderwyk , by Bronkiiorst en elders in het voormaalig Gelderland , by Heemskerk in Noord - holland , onder Bloemendaal aan een Duinvval by het opgaan van den weg na Overveen.

Huishoudelyk Gebruik. In hooge Weilanden als eene fchadelijke Plant te ftouden. (brugmans) Volgens bulliard zou de Plant van ge* lyke eigenfehap en gebruik zyn als de Papaver Rhceas ,Klaproozen; maar inzonderheid kan van de Bloemen zo wel als van die der Klaproozcn, een fap gewonnen worden , dat rood yerwt. De Nationaale Huish. Maatfcff. (voormaals Oeconomi/che Tak) heeft A°. 1781. een Gouden Medaille toegeweezen aan J. Az. Kool, voor deszelfs Berigt, te vinden in de uitgegeeven Verhandelingen van den Oeconomifchen Tak-Landbouw No. 1} dat uit deeze en andere roode Papaver-Bloemen een vogt of tinctuur kan getrokken worden , waarmede de Kaas, in plaats van Tourncfol, die uit Vrankryk komt, op de Noord- hollandsche wyze rood kan geverwd worden. Hier toe moeten i\ fg Bloemen met eene hoeveelheid regenwatervan 5 gewoone Hesfen een halfuur gekookt, en de bladen vervolgens in een doek met de handen uitgewrongen worden ; met welk Vogt, koud geworden zynde, men de kaas als de gewoone roodkorste kaas kan verwen, Het vogt blyft 8 etmaalen goed, doch men kan het 3 maanden bewaaren, wanneer men in ieder lies een halven lepel Voorloop doet, en dit wel doorfchut, en boven op een weinig oly giet tot bedekking van de lucht. De Bloemen mede goed voor de Beijen. (JSw. Abhl)