is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 REAAL. (LAURENS JAKOBSZOON)

naar de gelegenheid van zaaken. Reaal bragt deeze tijding aan zijne Vrienden te Overveen, en deedt daar door hunnen moed wakkeren. Te voeren hadt hij, nevens verfcheiden anderen, gewapend eene Preek aangehoord, op de Rietvink, een veld buiten Amfterdam, volgens de toenmaalige gedaante der Stad, buiten de Haarlemmerpoort, aan het einde der tegenwoordige Haarlemmer Houttuinen. De reden van deezen toeftel, was, zo als de Leeraar openlijk verklaarde, naa de Preeke, „ om den aanloop van het geweld, dat hen dreigde, „ te wederftaan, en zich zeiven, met alle de toehoorders, „ mannen en vrouwen, te befchermen."

Bekend is de Beeldeftorming te Amfterdam, zo wel als elders. De veruandigfte Gereformeerden verfoeiden dien moedwil. Terwijl deeze, in de Oude Kerk, zijne fchendige handen aan Beelden en Altaaren floeg, bevondt zich reaal daar omtrent. Geenen fchijn willende hebben van eenig deelgenootfehap in dat bedrijf, nam hij, met eenige anderen, gang na de Markt, en bleef'er, geruimen tijd, op en neder wandelen. Onder dit alles groeide de oproer, en jeukten veslen van de woeste bende de handen naar eene plondering van het Minderbroedersklooster, dat al lang, bij 't gemeen, in een kwaad blad gedaan hadt. De menigte, voor het Klooster, in merkelijken getale verzameld zijnde, verzogten Burgemeesteren aan reaal en nog eenige andere voornaame Gereformeerden, zij wilden derwaarts gaan, en het volk tot bedaaren brengen. In gevolge diens verzoeks begaven ze zich onder de woedende bende, en fmeekten dezelve, met ongedekten hoofde, dat zij toch vertrekken wilde, met belofte, uit naam van Burgemeesteren, dat de Monniken nog dien zelfden avond uit het Klooster zouden vertrekken. Merkelijk gevaar zijns leevens liep hier reaal. Want zich (lellende tegen het openflaan der Kloosterdeure, ware hij, van agteren, meteen Oplleeker, doorftooten geweest, indien een ander den (leek niet verzet, en hem gewaarfchuwd hadde. Reaal begaf zich toen na huis.

Omtrent deezen tijd kwam Prins willem de I te Amfterdam. Nev«qs reinier kant, was nu laurens jakoiïszoon reaal tot Gemagtigde der Gereformeerden aangefteld. De zaaken van deeze Ronden thans een weinig gunftiger dan voorheen.