is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 75

van Canterburiji en Kanzclicr van Engeland, onder de regeering van Koning Hendrik den II. Hij was de zoon van een aanzienlijk Koopman te Londen, alwaar hij, in den Jaarc MCXVII, gebooren wierdt. Naadat hij zo veel in de fchoolen geleerd hadt, als aldaar kon geleerd worden , omhelsde hij den Geestlijken Haat, doch wierdt eerst naa verloop van eenige jaaren tot eene Kerkelijke waardigheid bevorderd. Naa het overlijden van Koning stephen, 't welk voorviel in den Jaare MCLIV, benoemde hem Koning hendrik de II tot zijnen Kapellaan. In 't volgende jaar vielen hem verfcheiden voordcelige ainptcn te beurtc, cn eindelijk de waardigheid van GrootKanzelier van Engeland. Onder voorwendzel dat hij zich naar alle de drifter des Konings voegde, wierdt hij dcszclfi voornaamfte gunfteling.

Thans verbeeldde zich de Vorst in hen het uiterftc vertrouwen te mogen Hellen van hier dat hij, naa het overlijden var theodorus, Aardsbisfchop van Can terburij, op dien Zetel wierdt verheven Thans ligtte becket het masker af, waai onder hij zo lang zijné geveinsdheid ver borgen hadt. Bcflooten hebbende de Kerke lijke magt boven de Burgerlijke te verhef fen, trok hij een allerflegtst gewaad aan en floot zich in eenzaamheid op onder d Monniken van Canterbnrij. De Konin bevondt zich op dien tijd in Normandie alwaar hij den Oorlog tegen den Konin

, va

? E E S TDAGEN.

I

l

>

%

T ■>

i

■y 1