is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, nevens de voornaamste gebeurtenissen in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J<S* GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN.

zaaklijkde befluiten neemen! Dat eendragt en „ mannenmoed ons voor de vijanden des Vader-

„ lands en onze Vrijheid on verwin lijk maaken! .

„ Dat nad-uk en rechtvaardigheid hand aan hand „ gaande, uwe directie van deezen dag vereeu-

„ wigen! Dat wij groot zijn dcor edclmoe-

>» digheici jegens hen, die ons willen verplette5» ren, in zoo ver het Vaderland geene fchade

m lijdt , dat wij niet uit elkander gaan,

„ voor dat wij met roem kunnen zeggen, het „ Vaderland gered en zijne vijanden ontwapend », te hebben!

„ Ik zweere, dat ik UI. daar in zal voorgaan, „ de orde der Vergadering maintiheeren, en n Uï. met al mijn vermogen gereedlijk hulpe bieo den.

„ Ik verklaare deeze Vergadering, uit hoofde „ van 't gevaar des Vaderlands , permanent, en „ ik noodig UI. allen, om hoofd voor hoofd mij „ na te volgen, in het betuigen van uwen onver„ andcrlijken afkeer tegen het Stadhouderlijk „ Beftuur, het Foederalisme, de Ariftocratie

„ en de Regeeringloosheid, ten dien einde

„ zegge een ieder mij plegtig na: dat ver„klare ik." Geen wonder, dat er tien Leden, welke geen deel aan deeze omwenteling hadden, en hunne Medeleden met zulke zwarte koleuren hadden hooren affchilderen, dien Eed niet begeerden te doen, en daarom gelast werden ie Vergadering te verhaten.

Na