is toegevoegd aan uw favorieten.

Overdenkingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "4 )

üitftrekken naar hetgeen voren is: als nieuwgeboren kindekens, zeer begeerig blyven naar de rede.lyke en onvervalschte melk, opdat wy door dezelve opwasfen.

Deze onze wasdom moge klein en eene minwaardige kinderlyke zaak fchynen: doch het kan ons bemoedigen, dat, gelyk de wasdom van kindekens hunnen ouderen ftof tot gedurige vreugde verfchaft, onze hemelfche Vader, die daarin verheerlykt is, dat wy vele vruchten dragen, zich ook over den onzen verheugt: En hetgeen ons daarenboven hiertoe, als van zeiven, dringen moet, is, dat wy er den fmaak reeds van weg hebben. Indien gy anders gefmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.

Petrus bedoelt, met den naam van Heere, volgends het vierde vers, den Zaligmaker Jefus, en, als hy van dien zegt, dat hy goedertieren is, gebruikt hy een woord, hetwelk maar ééne letter van het woord Christus verfchilt, en goedertieren, zacht, vriendlyk en aangenaam beteekent. Hy had een ander Grieksch woord, dat ook goed beduidt, konnen gebruiken; en des mogen wy denken, dat hy ons den aangenamen geur van Jefus goedheid , zachtheid cn vriendlykheid, die hem, als den Christus, eigen is, heeft willen te kennen geven. Dezen bezit Christus zoo blykbaar, dat Paulus de Corinthiers bad, door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus. (?)

Het was loutere goedheid, die hem bewoog,

om

(«) 2 Cor. x. i.