is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie der jooden, van den tyd van Jesus Christus tot op den tegenwoordigen tyd. Om te dienen tot een vervolg of derde deel, op de werken van Flavius Josephus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is i k Jooden. gt

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

De Joodeü dryven den fpot met Diocletianüs.

THMndelyk, de Vervolging van Diocletianus *ïf.

' gebeurde eenigen tyd daar na; doch de woes- x x*4 te en wreede Vorsten, die op 't einde der derdef100108^ eeuw het Ryk beftierden, fpaarden de Befnydenis en de Synagogen , ten zeiven tyde dat zy den Oorlog voerden tegen de Tempels en Peribonen, die den Christelyken Godsdienst bcleeden. Diocletianus achtte ze veelligt zyne gramfchap niet waardig ; en hun getal in het Romeinfche Ryk grootelyks verminderd zynde, dacht men het onnoodig te zyn, om geweld tc gebruiken tegens cenen Godsdienst , wiens armoede en klein getal geen argwaan aan het Heidendom gaf. Zy vernaaien evenwel , dat die Vorst voorneemens was om hen te vervolgen, en dat hy daartoe was aangedrecven geworden, door de fteekende fpotternyen der Leerlingen van Juda den Heiligen , dewelken den draak gcftooken hadden, wegens dat hy de Zwynen gehoed hadt, maar dat zy zyne gramftoorigheid te leur fielden, door hem te zeggen, dat, indien zy den Varkensdryver hadden veracht, zy den Keizer eerbiedigden. Dit verdichtfel is misfehien een kwaalyk begreepen uitlegging van de voorzegginge , die men aan Diocletianus hadt gedaan, dat hy Keizer zoude zyn, als hy een wild Zwyn geIII. Deel. G dood