is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hand. ï vs. 10, iï en ia

Waarom de Heere Jesus, dit gezicht aanSaulus gegeeven, en aan jiannias bekend ge' maakt btefi. ■

106 het LEVEN van

* men , dien hij, of te vooren kende, , of die aan hem, door iemand uit het huis waar in hij was, met den .naam van Ananias, zoo bekend en beroemd, in en buiten Damascus in die dagen, bekend gemaakt werd, dat die hem de hand opleide, met dat gewenscht .en gezegend gevolg, dat hij van zijne blindheid geneezen, dat hij ziende werd ; gelijk de verklaaring van het 17 en iS vers naader leeren zal , zoo de Heere wil en wij leeven.

Intusfchen ontdekken zich hier zeer wijze redenen , waarom de Heere Jesus, dit gezicht aan den biddenden Saulus, „vergunde, en aan den GodGodvruchtigen Ananias bekend maakte.

Voor den verootmoedigden Saulus , was dit een vertroostend bewijs, dat de verheerlijkte Zaligmaaker, dien hij zoo lang zoo hevig vervolgd had, zijn bidden hoorde; en zijne belofte aan hem gedaan , dat hem, in Damascus gezegd zoude worden, wat hij doen inoest, vervullen wilde; welke eene hemelfche blijdfchap, zal dit in zijnen *eesc verwekt hebben, welk eene liefde