is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve over de voorbehoeding der kinderpokjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ipo -Proeve over de Foorbehoeding

deeze bepaaling ziet men eene volmaakte overeenkom.fi: in de eigenfchappen der middelen, die tot heeden ter beftrydinge van liet Pokfmet, wel toegediend, zyn voorgefteld ; als die het kwaad, aan de huid of den omtrek des lichaams medegedeeld, door hun byzonder vermoogen verdryven; of wel, zyn Specifica zulke middelen, die alleen door de ondervinding en door eene byzondere kragt de tegenzuoordig zynde ziekte wegneemen, zonder dat men, als nog, de reedenen om welke dit gefchied, verklaar en kan. Zoodanige fpecifica vinden wy ook ter afwendinge van het Pokfmet, gelyk wy in het vervolg nog moeten zien. L— Belangende dan de eerfte definitie ; omtrent dezelve zyn eenige Aanmerkingen, .ter wegneeminge van alle dubbelzinnigheid , zeer noodig. Als , i.) dat men weete, dat de byzondere Geneeskragt niet eeniglyk in het middel, maar in het middel en de medewerkinge des lichaams teffens geleegen zy (v). 2.) Dat deeze kragt niet algemeen,

(v) Confer F. Hoffmann, M. R. S. Seft. II. Up. VIII. §. I. pag. 449. Deeze en de volgende

plaat-