is toegevoegd aan je favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; vyftiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*t Bildt

442 Tegenwoordige Staat

Thans zyn hier over 'c geheel 85 ftemmende plaatfen.

2. St. ANNA PAROCHIE, het middelde en fraaifte der drie Bildtdorpen. De Kerk van dit Dorp is een fraay achtkantig Gebouw met een' Koepeltoren, hebbende, even als Jakobi Parochie , een net gevloerd Kerkhof, 't welk men zelden by de Friefche Dorpen vindt. In de Kerk is een fchoon Orgel, een fraai gefneeden Predikftoel , een aantal van Adelyke Wapenen , meerendeeis der Familie van Haren, en een prachtige Kapelle , waar in de Grafkelder van dit geflagt is. De buurt beftaat uit twee dubbele regels Huizen, die eikanderen by de Kerk rechthoekig fnyden. Ten Zuiden en Oosten der Kerk vindt men de aanzienlykfte Gebouwen, onder welke uitmunt de fraaie huizing van den Grietman , Jr. H. W. Baron van Aylva , oorfprongklyk het huis der Familie van Haren. Het tegenwoordige Gebouw, met fraaie Hovingen verfierd, is voor ruim veertig jaaren, door den toenmaaligen Grietman Jr. Willem van Haren, geheel nieuw opgebouwd , in plaats van het oude, dat met een kostelyke Bibliotheek enz. door een ongelukkigen brand in de asfche wierd gelegd , en aldaar in de voorige Eeuw gebouwd Was, door wylen Jr. Willem van Haren, toenmaaligen Grietman, en Ambasfadeur by 't Hof van Zwéeden; een man van byzondere ervaren • heid in de Staatkunde, en die "jaaren lang de aanzicnlykfte Ampten in het Gemeenebest met grooten roem heeft bekleed. Ten Westen van dit Gebouw ftaat het Rechthuis, 't welk doorgaans door den Sekretaris wordt bewoond , en waar"in, behalven andere goede vertrekken,

ee.n