is toegevoegd aan je favorieten.

Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DRENTHE.

261

Intusfchen, voor zo veel het klaverhooi niet toereikende is, vmdc men zich genoodzaakt, Oin aan den Rhyn- of Maaskant, voor ieJer paa'd, nog voor twintig tot vyfëntwintig Hollandfche guldens hooi te kopem

Hoe veel arbeid, vlyt, zorge en kosten worden 'er niet vereischt, ter verkryging van noodwendigheden, die de Natuur aan de bewoon* ders van Gocherheyde weigert? En wie moet zich niet verwonderen, dat het, in het algemeen , deze lieden aan gene levensbehoeften ontbreekt, en zy zich in gelukkige omftandigheden bevinden?

De akkers, die tot den boekweit-j haveren aardappel-teelt zullen dienen, worden^ in het voorjaar, diepdoch, daartegen, die voor den roggebouw beftemd zyn , in het najaar, minder diep omgeploegd. De asch of kalk word, door beploeging, maar even onder den grond bedekt, ook wel alleen ingeëgt.

Tot het bezaijen van een Morgen land gebruikt men drie vierde delen van een Malder rogge, een of een-en-een ach die Malder haver , en een vierde deel van een Malder boekweit. Eenige jaren door een gerekend, verzamelt men, van de uitgezaide rogge, een zes-, van de haver een tien-, en van de boekweit een vierëntwintigvoudigen oogst. Van gene mindere deugd worden deze granen geacht $ dan foortgc-lyke, die elders gewonn;n worden.

Behalven de rogge, haver en boekweit ,planten eenigen dezer Landzaten * tot eigen gebruik, Reuvenzaat, Tarwe en Zomergarst. De Hennip, welke hier groeit, is zeer goed; hogthms wordt zy weinig gezaaid; doch daarentegen veel Vlas.

S Assa

LYKE III--

loiuE.eiiZi