is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 203

fcherming van den Staat tydelyk tegens het 1666, aandaande voorjaar zouden dienen in zee gebraght te worden, en overdagh gemaakt wat de zelve voor een jaar zouden koden. Hier op werdt het advys der Gedeputeerden uit 's Landts Admiraaliteiten door eenige Heeren uit de Staaten van Hollandt overwoogen, en eindelyk hy hunne Ed. Groot Moog. den Vocrflagh zedienden December goedtgevonden en ver^- va!1 d'oordaan, dat de zaake ter Generaaliteit daar d°ss^1°n°tj heenen zou bediert werden, ten einde door 't'eVoor"aa" ordre van hunne Hoog. Moog. by de Kolle- jn zee zou gien ter Admiraaliteit, naar de gewoonlyke brengen, verdeelinge, tegens het voorjaar toegerud moghten werden tweeëntzeventig kapitaale oorlogfcheepen, d'eene helf te monteren met fedigh tot tachtigh dukken, en te man^ nen met driehonderdt tot vyfhonderdt koppen , en d'andere helft met veertigh tot festig dukken, en te mannen met tweehondcrdt tot driehonderdt koppen; twaalf fregatten, vierentwintigh branders, twaalf op nieuw aan te bouwen advysjachten, met het minder vaartuig daar toe vereifcht. Dat bovendien in de zeegaaten vaardigh en gereedt moghten gehouden werden achtien kapitaale fcheepen van oorlogh, met chauwers bemant, ook zoo veel moogelyk waare gemonteert en volkoomelyk uitgerud, om, naa den uitval van een zeeflagh, of andere ongelegentheden, die 's Landts fcheepen zouden konnen overkoomen, door een fpoedige verwilTelinge, te konnen dienen tot herdelling der Hooftofficieren en andere Kapiteinen, daar zulks te paffe zoude moogen koomen: en dit

bp-