is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitgegeeven door het departement van Stad en Lande, behoorende tot de Maatschappy tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C s )

*

Het is niet goed de jonge kinderen, op Sint Ni' kolaas avond, en by andere gelegenheden, bang te maaken voor kinderdieven, oude jooden enz.

D e arme fchaapen van kinderen op Sint Nikolaas avond en anders, zoo verlchriklyk bang te nmken, is hier en in veele andere landtn, een zeer algemeene, maar ook te geJyk een zeer wreedaarrige gewoonte.

De weirjigften myner Leezers, denk ik, zullen bekend zyn met de gefchiedenis van Sint Nikolaas, waarom juist op Sint Nikolaas-avond de' kleine kinderen hunne koufien en (choenen by den haard of onder de kast zetten, en daar dan den volgenden morgen koek, fuikergoed en andere lekkernyen in vinden.

Daarvan wil ik nu den onkundigen eens wat vernaaien. Leest het elkander in de lange avonden eens voor, lieve vrienden ! en handelt dan overeenkoomftig de goede leffen, die 'er in voorkoomen.

Eenige honderd jaaren geleeden leefde 'er in Italien, een der vruchtb3ar(te landfchappen van dit werelddeel, een zeer bruaf en godvruchtig man, die Nikolaas was genaamd en, naar 'tzeggen van veelen, Biffchop of Opziener der Kerkelyke Gemeente is geweest in een ftadje van het Koning. ryk Napels.

A 2 Dee-