is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OVERYSSEL. 445

Eenige jaaren daar na (o) werd dit zobhr; bepaald , dat van ieder laft, door een lid (o) van de Ridderfchap , of in eene groote of M- *> & kleine bemuurde Stad , verbrouwen , fiafó£&u gulden , en van de zelfde hoeveelheid ten platten lande, wanneer het niet in de groote Steden gebroken was, agttien gulden betaald moeft worden (22). In 't jaar 1622. befloten Ridderfchap en Steden het middel op de bieren, zo binnen gebrouwen als uitheemfchen, merkelyk te verhoogen, en wel ieder ton van dertig tot vyftig ftuiver waardig en 't halfmudden-bier met vyf, eu ieder ton boven de vyftig ftui- Cp5 ver waardig, of tot welke meer dan een^«s* halfmudde mout gebruikt werd, met tienSï ftuiver (p); als mede ieder mudde brouwzaad met twee ftuiver: maar toen deze maatregel, wegens de vermenigvuldiging der fluikeryen , niet aan de verwagting beantwoordde , vond men in den volgenden jare goed de verhooging op de bieren in te trekken , en in derzelver plaats voor de zes zomermaanden te ftellen tien ftuiver

(22) Die de veranderingen 'van minder belang, in 't heffen van 't middel op de bieren gemaakt, naauwkeuriger begeert te weten, raadpleege de jaarlyks genomen Refolutien van Ridderfchap en Steden nopens de verpagting van de generale middelen, waar van die van den oudften tyd, tot het jaar 1623. toe , boven ter hunner plaatze zyn aangehaald. Zie ook Rejol. der Ord. Gedep. van den 3. Maart 1603. nopens de voorwaarden der Verpagting van 't middel op de bieren, en van den 17. Jul. 1605. waar van 't jopen bier, te Zwolle gebrouwen wordende, het onderwerp is, en waar men de uitdrukking aantreft van Zwolfche Heeren bieren.