is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN in het VADERLANp. 75

heden op Zee begonnen hadden, waar door alles, in de Kersdagen, op die Eilanden in beweeging raakte. Kort te vooren was van daar ook een Oost ■ Indiesch Schip uitgezeild; doch de Bewindhebbers zonden het zelve fpoedig eenige fchuiten agter na, om het te waarfchouwen; die ook het geluk hadden van het zelve in te,haaien , en terug te doen keeren; waarna het ontlaaden werd, en dus die fchat behouden.

Gelukkiger waren de Schout- by Nacht Grave van b y l a n d , en de Kapiteins r i etveld en cras. Deezen waren op den zelfden dag, dat de Koning van Groot - Erittanje des nachts in zynen Raad beflooten hadt, dit Ge» meenebest den Oorlog aan te doen, in Zee gezeild. De eerde, voerende het Schip van Oorlog AmJUrdam, was na Lisfabon bedemd; de tweede voerende de Nas/au, en de derde Nas/au Weilburg* beiden na de West Indien. Groot was de bekommering, dat men eerlang van deezen even droevige tyding zoude hooren, als van de Kapiteins sATinck en volbergen; welhaast liep 'er ook een gerucht, dat zy met de Engelfchen in gevecht geraakt, door overmagt van dezelven genoomen, en in eene Engelfche Haven opgebragt waren. Gelukkig werd dit niet bevestigd; maar integendeel-kreeg men naderhand de gundige tyding, dat byland zyne reis na Lisfabon voortgezet hadt;'dat r.ietveld en cras te Madeira waren binnen geloopen, na dat zy de tyding

van

17S0.

De Schoutby- Nacht PYLAND , eil

de Kapitein

RIETvEI.Q en CRAS ontkoomcn het gevaar.