is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. 77

3eafzetting der Sociëteit volgde te Rome, en overal waar zulks noch niet gefchiëd was, eene befcaryving en verbeurd verklaaring der goederen der Sociëteit. Ondertusfchen hadden de Broeders, lang eenig gevaar voor hunne fchatten befpeurd hebbende, alles wat zy los konden krygen, buitenlands verzonden , of aan vertrouwde lieden te bewaaren ge« geeven: 'c geen echter niet geheel belette, dat niet zomwylen eenige dier toebetrouwde fchatten aan de Overheden wierden aangegeeven , dewyl de Paus derzelver verdonkeraars met de zwaarfte Geestely-, ke llraffen had bedreigd.

Ongemeen geweldig waren de beweegingen, die eenige jaaren vroeger, te weeten in 1767 en in 1768, te Neufchatel waren voorgevallen. Dat Landfchap had nu reeds jaaren lang getwist met zynen Hertog, den Koning van Pruisfen, over het oppergezag over de verpagtingen, 't welk de Koning zich ten platten lande aanmaatigde: terwyl de Stads Regeering beweerde dat zulks aan haar behoorde. Tot in 1767 hadden die van Neufchatel zich daar alleen tegen verzet met Vertoogen: doch in dat jaar weigerden zy volltrekt de Kofiinglyke verpagting toe te laaten , en verbooden zelfs de aankondiging daar van in de Nieuwspapieren. Zi-er euvel nam dit de Monarch, en toonde zyn ongenoegen door een Befluit, by het welk vier der voornaamlte dryvers van het werk

wierden