is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 245

weleer vier Kloosters in deeze Grieteny ge- Wester. weest zyn.

De vyf laatst befchreeven Dorpen zyn bekend by den naam van Sneeker Vyfga, en, benevens Rauwerderhem , in den Hemdyk beflooten.

Weleer werd deeze Gtieteny, even als Wonzeradeel , door twee Grietmannen beflierd , waarvan de eene Binnen- en de andere guiten- dyks het bewind voerde. Van den hoogen ouderdom deezer Grieteny konnen de oude lysten en inllellingen, voor ruim vier of vyf honderd jaaren gemaakt, getuigenis geeven. Derzelver tegenwoordige Grietman is de Hoogwelgeb. Hr. Jr. Egberc Sjuk Gerrold Jukkema van Burmania Rengers, en Sekretaris de Heer en Mr. Lollius Adema.

In deeze Grieteny wordt een twaalftal van Hervormde Gemeenten gevonden, welke zyn, X. Oppenhuizen en Uitwellingerga. 2. Jortryp en Hommerts. 3. Woudsend, Indyk, Ypekolsga en Smallebrugge. 4. Heeg. 5. Gaastmeer en Nyehuizum. 6. Oudega , Idzega en Zantvoord. 7, Oosthem, Abbega en Folsgara. 8. Wolfum en Westhem. 9. Nieuwland. 10. Ysbrechtum , Tjallehuizum en Tirns. 11. Scharnegoutum enLojinga. 12. Gojinga, Gauw en Offchgawier.

Tegen zo veele Hervormde Gemeenten, hebben de Doopsgezinden in deeze Grieteny , maar eene, wier Godsdienflige Vergadering gehouden wordt te Woudsend.

De Roomsch Katholyken hebben 'er twee, waarvan de eene te Woudsend, ende andere Q 3 te