is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 De ZOT van AANZIEN, en hier in nodigde by driemaal ter week alie jongens van de nahuurfcha i bv een te komen, weike beneden «I twee jaa'ren van onzen held waaren. Men ftelde pryzen op het werpen met den M , op het wortelen , ipnngen , loopen , kneppelen en met den vuist fpeelen. Doch de kampvegters wa«en verpiïgt hunne vuisten tebekleeden op dat hoe groo: hun yvcr en vuur mogt weezen hunne flagen geen nadeel konden aanbrengen.

Die pryzen werden doorgas uitgedeeld aan de partv van welke Harry een lij was, of wel in het byzonder aan hem zelve, om zyn eigen handigheid en den voorrang die hem toekwam : hy wilde evenwei nooit den prys uit het veld wegdragen , altoos grf hy dien aan eene zyner gunfteüngen tot wiens bende hy behoorde , of aan den kampvegter dien hy overwonnen had. Hy voelde de fchaamte en fpyt van zyn vernederden vyand , hy vergoede op een trocstelyke wyze de on. billykheid der regters , en hervormde hunne dwaalingen by de gift dier belooning.

Op zeekere dag dat Harry op de wagt

tfond