is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige electriciteit.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 GENEESKUNDIGE

't Was intusfehen dezelfde Lyderes , deaeip» de duim en wederom paralyfis; ik diende haar ook op dezelfde wyze de eleftriciteit mede, als voorheen, en echter werd zy thans niet genee* zen: dit verdient inderdaad opmerking, en welke reden men ook van deeze verfchillende uit-; komften zoude trachten te geeven, dit is zet ker, dat door dit en foortgqlyke gevallen, meer duisterheid dan licht over de applicatie der eleftriciteit, op ongetielde zenuwen, verfpreidt wordt; en men hier uit ziet hoe men , d priori, zeer weinig, van de geneezing eens Lyders, kan zeggen; ik zwyge, dat men eene zekere orde zoude kunnen volgen, om onderfcheidene gebreken bepaaldlyk te behandelen: daar ik vastlyk vooronderfleld had , deezen verlamden duim , ten tweeden maale te zullen geneezen , ondervond ik thans dat ik my fchuldig gemaakt had aan die voorbaarigheid, welke ik in den Heelmeester, bovengemeld, had veroordeeld.

Inmiddels werd my bericht, dat de ongefteldheid van deezen duim, in den zomer van het jaar 1786, onder het doen van eene aderlaating op den anderen arm , eensklaps verdweeneu was; en ik was, kort daarna, ooggetuige vaij die herftelling,