is toegevoegd aan je favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C tf% )

vinger en mijne oogen, de vaneenwijking def beenderen na, welke, gedtmrende het inbrengen van de hand in de baarmoeder, graadsgewijze, maar, in het oogenblik waarin de billen van het kind de bovenfte engte van het bekken doortrokken, plotfeling ontftond: inwelk laatstgenoemd tijdftip men op nieuw een ontfpannend en fcheurend gekraak, omtrent de linker heilig-darm-beenfche vereeniging, hoorde. Deze vaneenwijking nam, geduurende den doortogt van het hoofd, in geenen deele toe, en bleef in denzelfden ftaat, tot in het oogenblik waarin men de knieën der vrouwe boog en tot elkander bragt. Mij met dit enkel punt der kunstbewerking beezig gehouden hebbende, kan ik verzekeren, dat de vaneenwijking niet boven de twee duimen min een lijn is gegaan, naardien ik dezelve, na den uittogt van het hoofd, en tenvolle verzekerd zijnde dat de2elve niets veranderd was, voor het oog van den Heere Le Roij, met den duimftok, gemeeten heb. De vaneenwijking wierd bijna alleen door de verplaatfing van het linker fchaambeen, hetwelk zich diep onder de bekleèdfels verborg, teweeg gebragt; terwijl het regter fchaambeen flechts eenige lijnen terug week, maar meer vooruit kwam. Offchoon dezelve veel minder dan die vaneenwijkingen was, welken men mij verzekerd had in de voorige gevallen, waarvan de gevolgen zoo eenvoudig waren, teweeg gebragt te hebben, kon ik echter mijne vreeze niet verbergen wegens het gevaar aan hetwelke men deze vrouwe blootftelde; dan de Heer