is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$3© De DRIEUURIGE DUISTERNIS,

L

ÖVER-

ner onderrichting; er was eene drieuurige duisternis over 't geheele Joodfche land, waar in deze moorddaad gepleegd werd , en dar, ook met den ban zou geflagen worden, *

Doch,

* Hst geeft voor mij de meeste bedenking, bij aldien deze bovennatuurlijke duisternis,door de drie werelddeeleu Asia, Afrika en Europa , merkbaar zij geweest, dat daar van bij de ongewijde fchrijvers geen voldoende bü ken zouden te vinden zijn. — 't Is waar, door fommigen worde dit flerk gedreven.dat hier van genoegzaame blijken voor handen zijn zouden , en 't komt mij te hard voor dat de Heer MicHAëns, zulken die dit beweeren ^kundige geleerden noemtde naamen van «imsonius', Huetius, Bïn^üs, van Alphkn, schutte en © dergelijken verdienen zeker op zulk een lijst niet aange» fchreven %?. wordon.

Ik kan "evenwel niet ontveinzen , dat het gone hier toe wordt aangevoerd, mij niet geheel voldoende voorkomt.

't Getuigenis van den zogenoemden Dionisius de Areopagiter in zijn gefprek met Apollofanes, verdient bij weinigen eenigé aanmerking.'

Zo ook het gene uit de Jaarboeken der Chinefen te voorfthijn is gebragt, verg. T. S. Bayerus Disfert.de ecltpji fitsen ft.

Een getuigenis van Th al lus door Juliaan de Afrik aker, is ook zo onbepaald zo weinig beduidend, dat men zich daar op niet veiüg kan verlaaten.

Twee berichten zijn er echter die bedaehtzaamer overweging verdienen. Het ééne is dat van Tertullia» ivs die, in zijne Apologie, tegen de Romeinen van deze