is toegevoegd aan uw favorieten.

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAAT CXXXL

v fi E R G-

TEUCRIUM

GAMANDER.

Dl XlVde C L AS S E.

Zie linnjïus Nat. Hist, door houttuijn, Ilde Deel IXde St., bl. 288.

SfERG - gamander met endelingfe Bloemtrosjesi de Bladen Lancetvormig effenrandig, van onderen Wollig.

a, De eenbladige half vijfdeelige Kelk of Bloemdop.

b. De eenbladige Gaaperachtige

jsioem, geopena, met naare twee langere, twee kortere Meeldraad' jes, rondacluig geknopt. c. Bet vierdeelig Vrugtbeginzel , met den Draadachtigen Stijl en Vnee zeer dunne Stempeltjes.

De bloeitijd is in Julij en Augustus van dit Kruid, dat op de Bergen van Switzerland, Tirol en elders, in de Zuidelijke deelen van Europa, wild groeit, zeldenl een Voet hoog. Het blijft over. '

MONTAN ü Mi

CLASSIS XlUta.

Conf. LiNNffii Sijst, Nat. E#. gmelini, Tom. Hdi Part. Ildce pag. 894.

teucrium Corijmbo terminali; Foliis Lanceolatis integerrimis, fubtus tomentofis.

a. Perianthium monopbijllum fe. mi-quinquefïdum.

b. Corolla monopetala ringens, aperta, cum Staminibus binis longioribus, binis brevioribus , & Antheris fubrotundis.

c. Germen quadrifïdum cum Stijlo filiformi & duobus Stigmatibus tenuisfimis.

Temp. flor. in Julio & Augu'ftc Crefcit fua fponte hac Herba in Montibus Helveticis, Tijrolenfibus , alibique in Auftralioribus Europa;, vix unquam altitudine pedali reperta. Perennis eft.

gebruik. Van dit Gewas, dat ook Cretifche Berg-Poley gei noemd wordt,en waarfchijnlijk Kruiderig of aangenaam is van Reuk, zijn mij anders geene hoedanigheden bekend. Bij fommigen wordt het gehouden en gebruikt voor het Marum Sijriacum, dat onder den naam van Teucrium Marum of Sijrifche Gamander, op de LXfte Plaat in 't Eeifte Deel is afgebeeld, en aldaar befchreeven.

WILDE