is toegevoegd aan uw favorieten.

Burgerlyke en handelkundige geschiedenis van de Engelsche volksplantingen in de West-Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 GESCHIEDENIS

r.

* O E K.

II. HOOFDST.

gen; moet men zig daarby ook altyd erinneren, dat in deze luchtftreeken de verbaazende ongeregeldheeden der natuure afgryslyk veelvuldig zyn; — de orkaanen-, die volkeren in de diepte verzwelgen, — en de aardbeevingen , die ftreeken vast land in den fchoot der zee doen wegzinken. —■ Laaten wy dan dit eenvoudig volk niet te haastig met de fchuld van ongodsdienftigheid bezxvaaren, zoo zy, daar zy de hoofdftoffen tot hunne verdelging zien famenfpannen, het goddelyk wezen aanmerken als wel oneindig in magt, maar ftreng in zyn rechtvaardigheid en onverbiddelyk in zyne gramfchap. Onder dezen indruk is het niet te verwonderen, dat de geest, in het ftof geboogen in de bewustheid van zyn eigen onvermogen, en naauwlyksch zich durvende opbeuren tot de groote oirzaak van alle Hingen, van lrartcwcnscht naar een weldadige cn vriendelykc tuslchenfpraak, naar een'beroinnclyken middelaar, omopdenzelven, met vertrouwen, als op een' befchermet eti vriend te berusten. Dit verlangen annrnvieijende, klimt eindelyk op tot geloof. De ziel, zich willende gerust ftellen, fchept denkbeeldige wezens, door wier

ba-