is toegevoegd aan je favorieten.

Burgerlyke en handelkundige geschiedenis van de Engelsche volksplantingen in de West-Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER W E S T-I N D I E N. 107

waar de rotfen over den Oceaan hangen, kan men niet minder dan acht doorfchynende watervallen, in een oogenblik, befchouwen. Die alleen, welke lang op Zee zyn geweest, kunnen oordeelen, over de aandoening, welke de dorftige reiziger op zulk een betoverend verfchiet gevoelt.

Zodanig is de voorgrond der fchildery. Daar het land naar het middengedeelte des Eilands opryst, wordt het oog, de fchoonheeden, die ik opgeteld heb, voorbygaande, getroffen door een eindeloos amphitheater van houtgewas; „ onovertref baare hoogten van de hoogfte fchaduwen der Ceders, en wydgetakte Palmboomen;" een onnoembaare meenigte bosfchen, welker buitenfte lyn wegfmelt in de afgelegen blaauwe bergen , en deze verliezen zich weder in de wolken.

Aan de noordzyde van het Eiland, is gelyk ik aanmerkte, het tooneel van eene andere natuur. In het landfchap, waarvan wy handelden, zyn de voornaamfte characters, verfcheidenheid en fchoonheid ; en dat, het welk te befchouwen ftaat, zyn de heerfchende trekken, grootheid en verhevenheid. Wanneer ik eerst deze zyde des

Ei-

IL

BOEK. IV.

ïioofdst.

Grootheid in de Natuur.