is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDE INDIEN. 203

nement vyf en tachtig duizend Guldens hooger dan de voordeden van deezen handel, en den opbrengst der belastingen.

Dit is de eenige Bezitting in de Oost-Indien , welke men kan aanmerken als eene Europifche Volkplanting, omdat het de eenigfte is , alwaar de Europeaanen eigenaars zyn van landeryen. De Maatfchappy, de bewooners vanBandawoest,wreed en trouwloos vindende, omdat zy het juk met ongeduld droegen , heeft goedgevonden om ze uit te roeien. Hunne bezittingen zyn verdeeld geworden onder de Blanken, welke Slaaven, ter bebouwinge der landen , van de nabuurige Eilanden haaien. Deeze Blanken zyn , voor het grootfte gedeelte , Creolen, of een hoop misnoegden, die den dienst der Maatfchappy verlaaten hebben. Men vindt 'er ook, op het klein Eiland Rozegeyn , Banditen, door de Wetten eerloos verklaard , of Jongelingen van flegte zeden , van welke hunne nabeftaanden zich wel hebben willen ontdoen: van hier dat men Banda den naam heeft gegeeven van het Eiland der Verbet er inge of Verbeter-Eiland. De luchtftreek is 'er zo ongezond, dat deeze ongelukkigen 'er niet lang leeven. Eene zo groote fterfte onder de menfchen is oorzaak geweest , dat men het ondernomen heeft om het kweeken van de Muskaat na Amboina over te brengen. De Maatfchappy is 'er, misfchien, door nog twee andere gewigtige drangredenen toe genoopt geworden, die van bezuiniginge naamelyk en van veiligheid. De proefneemingen zyn niet gelukkig uitgevallen, en de dingen

II.

BOEK*