is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FABIUS MAXIMUS. 73

voeten had zien bukken (f), vervulde hy zyne medeburgers met eene blydfchap, veel grooter dan zy ooit hadden durven hoopen, en bevestigde den Staat, die door veele ftormen gev weldig gefchokt was. Fabius mogt het einde van den oorlog niet beleeven, noch hooren dat hannibal overwonnen was, en den gevestigden voorfpoed van zyn Vaderland aanfchouwen. Hy werd ziek, toen hannibal Italië verliet, en ftierf niet lang daarna. De Thebaanen moesten epaminondas op gemeens kosten laaten begraaven, dewyl hy ftierf in zulk eene armoede, dat, na zyn overlyden, niets, behalven een ftaaf yzer, in zyn huis wierd gevonden. De Romeinen hebben fabius niet op kosten van den Staat laaten begraaven, maar van elk der burgeren werd een klein ftuk gelds daartoe opgebragt: niet omdat zulks wegens zyne armoede noodig was,

maar

(s) Plutarchus heeft hier het oog op de tien Gezanten, door de Karthaginienfers aan scipio gezonden, om den vrede van hem te verzoeken. Zy waren in een fchip, verfierd met linten en olyftakken, welken zy zeiven insgelyks droegen , ten teeken , dat zy als fmeekende kwamen. Toen zy tot dicht aan den agterfteven van het fchip van scipio genaderd waren, fmeekten zy hem om medelyden, reikende de linten en olyftakken naar hem toe. Fr. Vert.

[E 5]