is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

SOEK.

438 GESCHIEDENIS

vinden, dat ze zwak, lafhartig en lui zyn, en van de zelfde ondeugden beheerscht worden als onze moordenaars en bedelaars.

Het is bekend, dat indien de rykdom de moeder zy der ondeugden, de armoede de moeder is der misdaaden; dit beginzel is niet minder waaragtig in de bosfchen dan in de fteden. Welke is de rykdom der Wilden? Overvloed van wild gedierte • rondom zyne wooning. Welk is zyne armoede ? Gebrek aan wild gedierte. Welke zyn de misdaaden, uit dit gebrek ontftaande? Diefftal en moord. De befchaafde mensch fteelt en moordt om te leeven; de Wilde moordt om te eeten.

Wanneer deeze fmaak een ziekte is, vraag het dan aan den Geneesheer; hy zal u zeggen, dat een Wilde, zo wel als de befchaafde mensch, van eenen hondshonger kan aangetast worden. Indien deeze Wilde zwak zy, en zyne kragten niet toereikende zyn tot het ondergaan der vermoeijenisfe, welke zyne geduurige aandrang om te eeten zou vereifchen, wat zal hy dan doen? Hy zal zyns gelyken dooden en opeeten; hy kan flegts een oogenblik jaagen, en wil geduurig eeten.

rEr is een oneindig getal ziekten en ondeugden, aan de natuurlyke geaartheid verknogt, welke geenerlei nadeelig gevolg medevoeren, of die geheel verfchillende gevolgen hebben in de zamenleevinge, en die den Wilde alleen kunnen aandryven om menfchen te eeten, dewyl het leeven de eenige eigendom van eenen Wilde is.

Alle de zedelyke gebreken, welke den beÉW^n mensch tot diefftal yerygeren, moe-