is toegevoegd aan je favorieten.

Korte voorstellen ter verheerelykinge van Jesus .

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIENDE VOORSTEL,

O-ver hebreen X vers 35. Werpt uwe vrymoedigbeid niet weg, welke een groote vergelding dei loons beeft.

,A.lle oogen wachten op U o Heere! en gy geeft eenieder zyne fpyze ; Gy doet uwen milden hand open en Verzadigt all' wat leeft na uw welbehaagen: alles wat in uw onmeetbaar Ryk leeft, word door U gevoed en ontvangt van U die maate van gelukzaligheid , waar voor het vatbaar is : daarom hebben wy op U onzen god en Vader ! het vertrouwen , dat Gy onze lotgevallen zodaanig met elkander zult verbinden, dat wy iederen dag; gewaar worden, wat tot ons heil noodig is , op dat ook wy in uwe fchepping , waarin alles van vreugde juicht , een vrolyk leven leiden kunnen — onderhoud in ons dit vertrouwen, en laat ons in dit uur daar door gelterkt worden ; laat de angstige twyfeling aan uwe Voorzienigheid, de vreesachtige kleinmoedigheid en de bange zorg voor het toekomende van ons verwyderd blyven. Amen t

Wanneer kleinmoedigheid en bange zorg voor het toekomstige van ons verwydert zal blyven, is het voor alle dingen noodig, dat wy op god, die ons lot bepaalt, en die over de toekomst heerscht, een vast vertrouwen Hellen; hoe is het mogelyk, dat men moed hebbe, dat men onbezorgd zyn kan, zo lange men in de verfchrikkelyke waan leeft. dat de Almagtige of zig in het geheel niet over ons bekommert, of dat Hy genoegen zou vinden in ons-te beangstigen en te plaagen ? Het is daarom eene der gewigtigtte regelen, die ons eene der vrienden van jesus in de volgende uitdrukking gegeven heeft; Werpt uw vertrouwen niet weg, het welk eene groofe belooning heeft! en ik wil dezelve u daarom thands, myne geliefde vrienden! aanbeveelen, als een zeker ^middel , om uw gemoed tegen angstige kleinmoedigheid en bange zorgen te behoeden, en over de droevigite dagen van ons leven eene behendige vrolykheid te verbreiden.

Men kan van god niet verwachten, dat Hy ons alles zal geven, wat onzeydele, zinlyke wenfchen begepren , of dat Hy ons voor alle onaangenaame gewaarwordingen zal bevryden: want dat geene , waar naar onze begeerten het hevigst verlangen, is dikwyls voor ons even.