is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 20*

met zyne medeftemminge te kiezen, waar toe hy,en zyne Tegenpartyders geene zo hinderende betrekkingen hadden.

Hoe zeer de Ridder zyn geval aandrong, en met de dugtigfte reden bekleedde, was het antwoord, datZyne Hoogheid volhardde by het voorheen vastgeftelde, dat in het gedaane verzoek niet kon getreeden worden, en dat hy hem wees tot de Staaten van Overysfel, om te hunner Vergadering zodanig een verzoek te doen als hy zou meenen te behooren (*). - 't Gevolg hier van was een Verzoekfchrift door van der capellen daar in geleverd, behelzende eene aandrang ophetverzogte aan Zyne Hoogheid; om naar het Landssegt van Overysfel behandeld te worden, en verder het voordel, om de zaak ter beoordeelinge te laaten, aan eenig ander Hof dan dat van Gelderland, even veel welk Hun Edel Mogenden , ook zondei verdere medeftemminge van hem, binnen deeze Republiek, zouden mogen verkiezen. Ten ware dat zy eindelyknogmogten goedvinden , zodanige maatregelen, ten zynen opzigte te neemen, die den weg konden baanen, om alle plaatshebbende gefchillen, hoe ook genaamd, tot genoegen van alle de Leden van Ridderfchap er Steden, by vriendlyke fchikking op ééns te kunnen vereffenen ; waar toe hy ziet

nogmaals aanboodt, met herhaalde betui

gin*

(*) Jonkheer van der Capeüen Regent. b\. 255.

N 5

III.

ïoe k.'

[7?Q.

Van de Mild geweezen,en capellentot Staaten van Overysjel verzonden, die hy nogmaals met een Verzoekfchrift , en om een mn> nelyk vergelyk aanging.