is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VËRENIGDË NEDERLANDEN, 22?

b, Prinfesfe en Prinfen! — De Raad van Staaten ziet,op deezenheuchlyken Dag, ï, de vuurigde wenfchen van zyn hart, te ,, eenemaale vervuld, en, het valt my te •„ beurt Uw Koninglyke Koogheid, 'in des» 2elfs naam geluk te wénfchen mei: Uw Koninglyke Hoogheids aankomste in dees, ze Provincie, en in deeze Refidentie.

De Leden van deezen luisterryken Raad 55 herinneren zich, met grievende fmert, Ko„ mnglyke Vorstinne! twee volle jaaren 55 lang verdooken geweest te zyn van de te93 genwoordigheid van eene der fchrander35 de, deugdzaamde en roemwaardigde 35 Vrouwen van deeze Ëeuw. Zy zyn te 35 gevoeliger getroffen geweest over deezè 35 te lang geduurd hebbende afweezigheid , om dat het fnood Verraad, en het listig 3, Gedrag van eenige weinige Staatsministers « de werktuigen van deeze inwendige 3, beroertens, tot fmert van alle braave en weldenkende Ingezetenen, die Uwe Kój, nmglyke Hoogheid op de handen en in hunne harten draagen, door allerleye ver,, foeilyke dwangmiddelen, Uw Koninglyke} 9, Hoogheids komste niet alleen vertraagden $ 3, maar te eenemaal onmogelyk maakten.

■>, % verheugen ons, Me vrouwe! dat het 35 Opperweezen, door zyn aanbiddelyk ver* 43 mogen, de heillooze voorneemens der 5, Vyandeh van het Vaderland, het welk 33 Uw Koninglyke Hoogheid, met zo veel regts, het Uwe noemde, verydeld heeft, >s en in de harten der Staaten van deeze »» Irovkcie, aan welke de Edele RidderP* ^Tchap^'

Xhïl boek.

17^