is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33o DE REPUBLIEK DER

XLVI. boek.

I787.

Gunfti: Verflag.

„ was gecontinueerd, tot'snaamiddags, en „ dat het aan de Vroedfchap aangenaam „ zou zyn, dat de Gecommitteerdens nu „ na Huis gingen, ten einde hun Ed. Gr. „ Agtb. in derzelver Deliberatien, vry te

„ laaten." Naa eene wyl buiten ge-

ftaan te hebben, verklaarden zy, by hunne wederintreede. „ Dat zy bereid waren , „ zo als dezelve tot nu toe gedaan had„ den, de Deliberatien van hun Ed. Gr. „ Agtb. vry te laaten: dat zy, ten beftem„ den tyde, in den naamiddag, zich we„ der by hun Ed. Gr. Agtb. zouden ver„ voegen, om het Rapport af te wagten."

Deeze uuren, met ftü verbeiden gefleeten, werden gevolgd^ van een blyden ftond voor Schiedams wagtende. Burgers, waar in de Vroedfchap het Befluit openbaarde, dat dezelve, op het ingediende Verzoekfchrift, bepaald hadt, „ om ten aanziene der Pro„ politie van Haarlem, tot vermeerdering ,, der Bezettinge in s Gravenhaage, over„ eenkomftig met het Verzoek te hande-

l ien . en dat, ten opzigte van den

„ Burgemeester de Greeve, deeze Heer „ aangenomen hadt, om in de Vroedfchap „ een Declaratoir in te leeveren , by 't „ welk hy zou verklaaren, wat hy door „ de woorden, by Nooddwang genomen, „ verftaan hadt."

; By dankzegging, zo voor zich zeiven als uit naam hunner Committenten, aan de Vroedfchap wegens het genomene Stadsbefluit, ten aanziene van het eerfte Stuk, verzekerden zy, „ altoos bereid te weezen,