is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN, tif

aangenaam bezoek ontvangen, en op Militaire Executie, zonder dat hy des eenige kennis droeg, één Onder - officier en twintig Huzaaren, ten zynen Huize ontvangen. Dit onaangenaam Gezelfchap verzekerde hem wel, dat hy, noch voor zyn Perfoon, noch voor zyn Goederen , iets te vreezen hadt, dan moest hy deezen dien dag tot twee maaien toe rykelyk opfchaffen en onthaalen. Voor het heenen gaan zeide de Onder-officier dat tegen den volgenden dag 's morgens het eeten wederom gereed moest zyn. Het ftondt bereid op den beftemden tyd; doch de Overfte kwam op dat uur alleen, met de verklaaring dat de overige gasten nevens hem twee uuren laater, dan eerst gezegd was, zouden komen. Midderwyl kreeg de Burgemeester aanzegging van den Opperbevelhebber, dat het gedaan was, dat zy niet weder zouden komen. Doch de Onder - officier verfcheen ten beftemden tyde. De rol den voorgaanden dag gefpeeld, herhaalde hy met de zynfen niet. Van de verandering onderrigt, verzogt hy alleen het eeten, 't welk tog gereed ftondt, na de Stal te mogen neemen. Dit werd ingewilligd, en nam hier mede de Pruisfifche verregaande overlast een einde.

Dit tafereel, niet opgemaakt uit partydige berigten, maar gefchetst volgens egte voor de Naakomelingfchap opgeftelde en weggelegde befcheiden , ten eigen dage, door de Perfoonen, die onmiddelyk deel hadden in de voorvallen, fchetst- ons met H 3 lee-

l.

boek»