is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der doopsgezinden, vooral omtrent den eed, [...] in zes brieven van Philo-biblos aan Mennophilus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herhaling gedaan zou hebben. Maar waarlyk dié bewyzen zyn zoo zwak, dat het niet nodig zyn zal, veele woorden te bezigen, om deze tegenwerping te ontzenuwen. Vooraf moet ik aanmerken, dat deze voorbeelden, indien ze inderdaad- zoodanige waren, te veel bewyzen; altans volgens de opgave, Welke onze Schryver van zyne Helling doet in het flot van zyn vertoog *jf, behelzende, dat Jakobus altans, door de woorden uw ja zy ja! „ toont, alleen te doelen op de onderlinge gefprek* s, ken" ,, Want (voegt hy er by) alleen in dezen

„ zwoer

„ ten pryfe Godts, en tot fdigheydt en bouwinge haerder „ broederen gedaen hebben." Naderhand in zyn ftuk te* gen Warten Micron (als boven bi. 606 (b)) vinden we de. ze hier toe betreklyke verklaring: „ Dat ick dan gefchre„ ven hebbe, als dat men in tydelycke handelen geheelyc» „ ken niet zweeren en fal, heeft my niet een van des ou« „ den Hangen glofen, maer des Heeren eygen woort felfs

geleert, Mattheus Vr. 37. Jacohus V: ia. Maer dat „ ik daer een uytneminge by gefec hebbe, dat heb ick

den eenvoudigen Lefer ten dienfte gedaen, opdat ick 3, hem mits fulcks aenwyfen moght, hoe dat Christus en „ Paulus die woorden : Foorwaer, ende, Godt is myn getuy„ ge &c. (welcke de geleerde geerne op eene gefwoo» „ rene eedt beduyden fouden , om haeren grondt eenen

voet te maecken,) niet in eenige tydtlycke handelen, „ maer in haeren leere Hechts alfoo gebruickt hebben."

Wyders voegt hy 'er (bl. 607a.) nog dit by: Ende „ fiet, alfoo gefchiet een Eedt (feggeick) altyt by een „ dingh, maer metter bevestinge , die fonder Eedt ge,, fchiet , niet alfoo. Daer gefchieden wel bevestingea „ fonder Eeden , maer daar en gefchieden geene Eeden ,, zonder bevestingen. Ende in al fulcker voegen hebben „ Christus en Paulus hare woorden wel meenighmael mét

hooge getuigenisfen bevestight, maar niet bezworen; want

fy en hebben in genen plaetfen gefeyt: ,, Dat zweeren ff, „ oft bevestigen wy by der waerheyt , oft by Godt „ „ ende onfe ziele &c." maer alleenlyck gefeyt: waer„ acbtig, oft Godt is myn getayge, en diergelycke bevesti* „ gende woorden meer,"

(j) Bydragen bl, 17 en 28.