is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het Boek JOB. 5g9 in dit gedicht voorkomt, is de maatflaf van hec doorzicht des goddelyken Dichters. De mindere trappen zyn even zo veele getuigenisfen voor zyne menfchenkennis. Hierom zullen wy by het flot van onze befpiegeling, door eene algemeene befchouwing van de redevoeringen der voorkomende perfoonen kunnen opmaaken, hoe verre men in dien tyd reeds gevorderd geweest is in meenigerlei foorten van kundigheden. Men zoude zekerlyk zeer averechts redeneeren, indien men daarnaar het algemeene doorzicht der Eeuw zoude willen beöordeelen. Dit zoude niets anders zyn dan den tydkring van So ca at es tot den tydkring van de hoogfte en algemeenfte griekfche wysheid te maaken. Elke Eeuw heeft buitengewoone mannen voortgebragt, maar hun getal is nooit zeer groot geworden. Nogthans komen in deeze bewyzen van de groote zielsvermogens bv enkele perfoonen, mede denkbeelden voor, welke uit den kring van gemeene kundigheden der tyd genooten ontleend zyn, en de laatfle van onze proeven zal verfcheiden blyken opleeveren itt hoe verre dit met eenige zekerheid kan vastgefteld worden. Dit zal ons gelegenheid geeven , om over de zedekunde, over de kennis der natuur over het Charakter van den Dichter van het boek ?o&, veele, misfchien nieuwe, aanmerkingen te berde te brengen. 6

Nu zyn wy de uitgedroogde dorre velden van oordeel- en uitlegkundige geleerdheid doorgeworfleJd. Maar hoewel het bearbeiden van een veld, het ploegen, het wieden, het oppasfen niet zo aangenaam is als een vrolyke wandeling door pP 5 alle