is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a

De Hiërarchie.

deszelfs haaters en vervolgers?! Eene Leer, welke de mogelijke vervulling der wenfchen en neigingen van alle, tot daar toe, naarvorfchende Wijsgeeren aanwees, eene Leer, welke zulk een denk¬

beeld gaf van onfterfelijkheid, dat de Reden daar

in niets aanftootelijks vond; eene Leer, welke

de voordduuring des geheelen individus,. en des geheelen menfchen , met zijn denkend deel in hem, en met die organen, door welken het denkend deel werken kan, leeraarde, met één woord, de Leer

der onfterfelijkheid , gegrond op de Leer der opftanding: waarbij men wel in het oog moet houden, dat deze, de Leer, naamelijk, der opftanding, de aandacht wijst en vestigt op een Aelheriesch en verheerlijkt ligchaam, waar mede wij, het geheele wij , de waare, de geheele, de zich zelf bewuste, de zich zijner perzoonelijkheid bewuste mensch, voordduuren; maar hoogst verheven, en in eene andere clasfe van wezens, voordduuren. Verheven denkbeeld van de Leer des Christendoms, wanneer wij dezelve zoo neemen, zoo begrijpen; haar zoo zijn laaten, wat zij werkelijk is!! Hoe veel verder ftrekt deze zich uit, dan alles, wat de Wijsgeeren ooit uitvorschten! Zij maakt alle knoopen los, en ruimt alle zwarigheden uit den weg, welken het nafpoorend verftand fteeds aantreft, en aantrelfen moet, wanneer het de mogelijkheid der onfterfelijkheid verklaaren wil; maar niet verklaaren kan, hoe de meusch, deszelfs geheele wezen, perzoonelijk dezelfde, en zich zijner perzoonelijkheid bewust, kan voordduuren! Dit kan het Christendom verklaaren, maar dit ook alleen verklaart dit. Hoe veel lichts moest dus niet dit Christen-