is toegevoegd aan uw favorieten.

Fanny Wilkes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84o FANNY WILKES.

bij zich, waar op zij mij, daar ik geen lid verroeren kon, heen droegen, en vervolgens daar naast gingen. Ik verhaalde hun mijn jammerlijk' voorval, en bad hen, daar ik hun medelijden in allen opzigte had gaande gemaakt, mij niet naar London, (want dit fcheen mij. niet anders toe, dan een hel te zijn) maar op een Dorp te willen brengen. Zij floegen dit verzoek af, om dat zij geen Dorp meer door trokken: doch beloofden, mij in London allerzorgvuldig^ te zullen verbergen. Ook gaven zij mij eenige vellen, om daarmede mijne voeten te bedekken, gelijk ook een mantel, waar in ik volmaakt onkenbaar was. Tegen den middag kwam ik te london, alwaar één mijner Geleiders mij bij zijne Zuster bragt."

„ Deze Vrouw was ongefneen goedhartig. Zij ruimde mij een kamertje in, en bragt mij eenige ftukken klcederen, waar over ik mij niet behoefde te fchaamen, terwijl zij bij het overhandigen derzelven ook nog dit voegde, dat zij geene betaaling, hoe genoemd, zoude nemen, vermits zij in omftandigheden was, waar in het haar gemaklijk viel, hare medechristenen te helpen. Met haar verders in gefprek zijnde , overviel mij eene duizeling , welke door de allerhevigfte bezwijming gevolgd werd, die ik ooit gehad heb. Ik ontwaakte eenen zeer geruimen tijd daarna, en zag, dat mijne Herbergfrer mij in eene koude kamer gebragt, en mijne handen en voeten in fneeüw

had