Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de INCROYABLE

BABBELAAR.

N°.' io.

Iets over de Vyanden der vrye Volkeren, h 3 Duiten.

BABJE dit Gefprek (zie Ne. g. en 9) af-eluisterd, en de laatfte woorden van Jaap gehoord hebbende, trad hy by het Gezelfchap binnen, nnm een Stoe! en ging zitten — naauwlyks gezeten «ynde, kwam aldaar in de fva^er een Oud bedaard Burgerman, met een gro te Paruik, een drie kanri^e Hoed'op het Hoofd, een roodt Cbitfc fapon en zwarte Muilen of Partoffels aan — hy maakte een Ouderwetüch Corapli ment — en nam de Eer der Zitting. Gezeten zynde, vrieg hy, met een uitgeftrekt gezigt, gelyk de ingebeelde Politieke al'.yd doen, waarvan Holberg eene befchryving in zyne Staatkundige Tingieter geeft. Wat nieuws er was?

Bab. Zinds de laatfte Bataüje. heeft men geene nadere" tyding uit de Armée.

s/varus. (dit was dien Ouden zyn naam.) Ik moet u betuigen myne Hje« ren, dat men weinige Oorlogen zal weten op te tellen, die zó hevig zyn geweest, als dezen.

Keet, En dat alleen om Koningen , Prinfrn, en Vorsten op den Troon te zetten of te behouden, terwyl mende Moordtuigen fcherpt, om den vrye Men<ch te ontzielen , of in de elendig. fte-Ketenen der Slaverny te kluisteren.

Avami. Ja Vriend, maar het is ook om de Godsdienst...

Bab. Zwygt daar van — houd merj au noch niet op, om het woord Gods-