is toegevoegd aan je favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1531.

< 336 )

vuyt Engelant, roerende de Draperie, endè vuyt Spaignen roerende te laden de fcepen aldaer.

r^Iè voirfz Gedeputeerden na communicatie hebben gefloten dat ick alleen tot Dornicke foude volgen, des eyfchte ick drie Ryns gulden 's daechs, 't welck hemluyden wel redelicke dochte. Ende ick ben mitten Keyferlieke Majefteyt gereyft van Bruffel den 27'. Nouembris, ende wederomme gecommen binnen Bruffel den 14. Decembris, makende achtien geheele dagen. Ende ick hebbe tot Dornicke mitten Keyfer in 't lange van de voirfz fake gefproken, die ouermits fijn groote affairen zyn reyfe van Duytslandt vuytgettelt ende my tot Bruffel befcheyden heeft, aldaer fijne Majelleyt by aduys van de Coninginne ende lijnen Raedt, Utrecht ende 't Lant van Nederyffel an Hollant ten eeuwige dagen geannexeert heeft , als blycken mach by den Octroyen daer van zynde.

T~\Ie voirfz Gedeputeerden hebben gefloten Dachuaert te houden van dat hemlieden gefeyt was, dat elck van de Landen van herwertsouer verbieden fouden geen Engelfche Lakenen meer te dragen, tot welcke Dachuaert ick in den Hage nyet geweest en hebbe, maer es alzoe gefchiet. Ende op ten 23. de voirfz maent Nouembris , zyn die Gedeputeerden voirfz meest al vertrocken na Hollant. Bots heeft twee of drie dagen langer vertoeft tot Bruffel, ende es mitte Scoute van Dordrecht, Mr. Vincent ende F. de Witte te voete naer

Me-