is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 445 )

Volck van oirlóge als fijne Majefteyt den Landen van Vlaenderen, Artois, Limburch „ Lutfemburch, Namen, Brabant, te wetene Lonen ende Bruffel fal hy befcermen mit hueren Penningen derwertsouer. Ende tegens Gelre fal fijne Majefteyt den Landen van Hollant mitten Quartieren van Antwerpen, 's Hartogenbofche, ende oick die van Vryeslandt, Oueryffel , ende Geftichten, mit heurlieder Penningen befchermen te Lande ende Watere, dewelcke van andere nature zyn, ende ander befchermeniffe behouuen dan die voirfz Frontieren van Vranckryck. Ende Zeelant die geen Paertvolck en behouft moeten befcarmt worden mit Scepen te Watere, ende oick Voetvolck om de Steden te bewaren. Ende deefe voirfz diftincten van den Landen moet by der Coninginne beleyt worden in den name van den Keyferlicke Majefteyt.

ITem als van in Hollant op te ftellen thien of twaalf hondert Knechten tegens fubbite in* tiafie , achteruolgende het Concept van den Stadthouder left tot Haerlem voirgehouden ». dat die van Dordrecht wel behaecht hadden zy gevolch, en behaecht den Eedelen noch ande» ren Steden nyet, ende foude eenquaettoeuerlaet ende van quader confequentie zyn, offl veele redenen geallegeert, ende zyn feer difcordt om te vinden die Penningen van den onderhout genomen dat al goet ware, want enige willen 't bringen meeft tot lafte van den platte Lande, als die meeft fouden befcadicht worden, daer veel folutien ende opinien ter I. Deel, Ff c°&-

Il.>/j